Klijenti

 

Međunarodni klijenti

 • Europska komisija
 • Ured Visokog Predstavnika u BiH
 • Odjeljenje država Sjedinjenih Američkih Država
 • NGO Spark Amsterdam, Nizozemska
 • Horizonte Venture Management Vienna, Austrija
 • Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške
 • Ministarstvo inostranih poslova Nizozemske
 • Vlada Republike Irske
 • BH Rex/WDS Holding Linz, Austrija

 

Domaći klijenti

 • Vlada Brčko distrikta BiH
 • Vlada Zeničko-dobojskog kantona
 • Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće BiH
 • Javni RTV Servis BiH
 • Federalna televizija BIH
 • Radio-televizija Republike Srpske
 • Hrvatske pošte
 • KJKP Toplane d.d. Sarajevo
 • Kantonalna bolnica Zenica
 • EuroProNet d.o.o. Sarajevo
 • SmartNet2000 d.o.o. Sarajevo
 • IGM d.d. Visoko
 • Thermoziegel Nigma d.d. Busovača
 • Javni RTV Servis Zenica
 • KJKP Rad d.o.o. Sarajevo
 • Sarajevoputevi d.d. Sarajevo
 • Kovinotehna d.o.o. Sarajevo
 • Intermerkur d.o.o. Sarajevo
 • Splonum d.d. Sanski Most
 • Niskogradnja d.d. Sarajevo
 • Styrotherm d.o.o. Cazin
 • Styrotherm II d.o.o. Brčko
 • Igman d.d. Konjic
 • Šipad Vranica d.d. Fojnica
 • Dom štampe d.d. Zenica
 • JP Grijanje Zenica
 • Encom d.d. Sanski most etc.

 

 

       
Adresa Registracija Kontakt Transakcijski računi
Begagica put 8 Municipal court Zenica P +387 (0) 32 24 66 54 154-300-20001447-19
72000 Zenica 43-01-0278-09 E-mail: revizija@intercons.ba Intesa Sanpaolo Bank BH d.d.
Bosna i Hercegovina ID 4218183300008 URL intercons.ba 134-010-00003384-56
  PDV 218183300008   IKB Bank d.d.